دکسترین

دکسترین


 دکسترین (آمیلین) با فرمول شیمیایی (C6H10O5(n یکی از مشتقات نشاسته است که از شکسته شدن نسبی زنجیرهای پلی ساکارید نشاسته ازطریق هیدرولیز کنترل شده به واحدهایی با جرم ملکولی کمتر بدست می آید.

میزان هیدرولیز، نوع دکسترین تولید شده را تعیین میکند. دکسترین های معمولی عبارتند از : دکسترین سفید ، دکسترین زرد ، دکسترین قهوه ای

دکسترین به آسانی در آب سرد حل شده و چسبهای مایع با لزجت یکسان تولید می کند .

انواع دکسترین تولیدی این شرکت :