مواد اولیه افزودنیهای بتن

این شرکت مواد اولیه افزودنیهای بتن را به شرح زیر تولید مینماید :

  • لیگنو سولفونات ایرانی
  • پلی نفتالین ایرانی
  • پلی کربوکسیلات