نشاسته حفاری چاههای نفت و گاز

1- KBF-LV550 نشاسته با ویسکوزیته پایین (نوار سبز) LV

2- KBF-HV650 نشاسته با ویسکوزیته بالا (نوار قرمز) HV

3- KBF-HT750 نشاسته دمای بالا HT

4- KBF-GM850 صمغ GUM

5- روان ساز گل حفاری